ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι επίσημες μεταφράσεις που παρέχει η Ελληνική Μεταφραστική Εταιρεία στους πελάτες της εταιρείες και πολίτες (Έλληνες και αλλοδαπούς), είναι απόλυτα αποδεκτές από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και η οποιαδήποτε άρνηση αποδοχής τους, επισείει τις κυρώσεις του νόμου της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφ΄όσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις του νόμου, έχοντας όλες τις σφραγίσεις από τις διεθνείς και εγχώριες υπηρεσίες.

Η επικύρωση πραγματοποιείται από δικηγόρους και σε γλώσσες χωρών για τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί επιφυλάξεις για την είσοδό τους στη Χάγη (π.χ. Αλβανία), πραγματοποιείται από δικηγόρους με δεδηλωμένη την ειδική γλωσσομάθεια στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και φέρει όλες τις απαραίτητες σφραγίδες που την πιστοποιούν.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Νομοθετικό Διάταγμα υπ΄ αριθμόν 3026 περί του Κώδικος των Δικηγόρων, της 8ης Οκτωβρίου 1954,
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ, Αριθμός φύλλου 235, ΆΡΘΡΟ 53,
(ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΞΕΝΕΙ ΓΛΩΣΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΥΠ΄ΟΨΙΝ, ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠ΄ΑΥΤΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗΝ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΑΝΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΙΝ, ΟΤΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ. ΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ 53, ΑΠ. 219 (42) Θ. ΝΔ. 160Παράγραφος 1
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ, Αριθμός φύλλου 235, ΆΡΘΡΟ 52,
Παράγραφος 1
Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΕΠΙΚΕΚΥΡΩΜΕΝΑ  ΥΠ΄ΑΥΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑΤΩΝ ΠΑΡ΄ΑΥΤΩ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ.
Παράγραφος 2 (ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΧΟΥΣΙ ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥΝ ΑΝΤΙΠΕΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ).
Παράγραφος 3 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (δικαστής, διοικητικός, στρατιωτικός, αστυνομικός κλπ) ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΘΗ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ
α) ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ Ή ΤΗ ΕΓΚΛΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ και
β) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΥΣΕΩΣ