ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (Έλληνες καιαλλοδαπούς), ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥΣ, ΕΠΙΣEIΕΙ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, εφ΄όσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις του νόμου, έχοντας τις σφραγίσεις από τις διεθνείς και εγχώριες υπηρεσίες.

Η επικύρωση πραγματοποιείται από δικηγόρους και σε γλώσσες χωρών για τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί επιφυλάξεις για την είσοδό τους στη σύμβαση της Χάγης, παρέχει στο κοινό δικηγόρους με ειδική και δεδηλωμένη γλωσσομάθεια στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

μεταφρασεις

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 36
Περιγραφή του έργου του δικηγόρου
1. Αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να υπερασπίζεται τον εντολέα του σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, στα δικαστήρια, τις υπηρεσίες και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα διεθνή δικαστήρια, στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια, καθώς και η κατάθεση σημάτων και διπλωμάτων ευρε σιτεχνίας. Επίσης η παροχή νομικών συμβουλών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και Αρχή. Στο έργο αυτού περιλαμβά νεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας. Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων με ή δια δικηγόρου είναι υποχρεωτική για όλες τις υποθέσεις και σε όλες τις διαδικασίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
2. Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται:
α) Η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και η σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων. Η αίτηση και η λήψη των πιστοποιητικών και αντιγράφων δεν απαιτεί παράσταση ή διαμεσολάβηση δικηγόρου.
β) Η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων.
γ) Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης
Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
δ) Η βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του εντολέα του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 της παραγράφου 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟ ΦΕΚ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

http://dsrnet.gr/wp-content/uploads/2013/09/fek-kwdikas-dikigorwn.pdf